Uderzenia stosowane w Karate Kyokushinseiken tsuki
(jodan / chudan / gedan)
seiken - pięść
tsuki - pchnięcie
seiken tate tsuki   seiken - pięść
tate - podłużny
tsuki - pchnięcie
seiken mawashi tsuki seiken - pięść
mawashi - okrężnie
tsuki - pchnięcie
seiken shita tsuki   seiken - pięść
shita -
tsuki - pchnięci
seiken morote tsuki   seiken - pięść
morote - podwójne
tsuki - pchnięcie
seiken sambon tsuki   seiken - pięść
sambon - potrójne
tsuki - pchnięc
seiken ago uchi seiken - pięść
ago - podbródek
uchi - uderzenie
jun tsuki june -
tsuki - pchnięcie
uraken shomen ganmen uchi   uraken -  odwrócona pięść
shomen - przód
ganmen - skroń
uchi - uderzenie
uraken sayu ganmen uchi uraken - odwrócona pięść
sayu -
ganmen - skroń
uchi - uderzenie
uraken ganmen oroshi uchi   uraken - odwrócona pięść
ganmen -skroń
oroshi - w dół
uchi - uderzenie
uraken mawashi uchi   uraken - odwrócona pięść
mawashi - okrężnie
uchi - uderzenie
uraken yoko uchi   uraken - odwrócona pięść
yoko - w bok
uchi - uderzenie
uraken hizo uchi   uraken - odwrócona pięść
hizo - żebro
uchi - uderzenie
tettsui oroshi ganmen uchi tettsui - pięść "młot"
oroshi - w dół
ganmen - skroń
uchi - uderzenie
tettsui kome kami   tettsui - pięść "młot"
kome -
kami -
tettsui hizo uchi   tettsui - pięść "młot"
hizo - żebro
uchi - uderzenie
tettsui yoko uchi tettsui - pięść "młot"
yoko - w bok
uchi - uderzenie
tettsui mae yoko uchi   tettsui - pięść "młot"
mae - w przód
yoko - w bok
uchi - uderzenie
shuto sakotsu uchi shuto - kant dłoni zewnętrzny
sakotsu -
uchi - uderzenie
shuto yoko ganmen uchi   shuto - kant dłoni zewnętrzny
yoko - w bok
ganmen - skroń
uchi - uderzenie
shuto uchi komi shuto - kant dłoni zewnętrzny
uchi - uderzenie
komi -
shuto hizo uchi   shuto - kant dłoni zewnętrzny
hizo - żebro
uchi - uderzenie
shuto uchi uchi shuto - kant dłoni zewnętrzny
uchi - uderzenie
nihon nukite tsuki   nihon - podwójne
nukite - ręka włócznia
tsuki - pchnięcie
yonhon nukite tsuki   yonhon - poczwórne
nukite - ręka włócznia
tsuki - pchnięcie
shotei uchi
(jodan / chudan / gedan)
  shotei - podstawa dłoni
uchi -  uderzenie
hiji ate
(jodan / chudan)
hiji - łokieć
ate -
age hiji ate
(jodan)
age - w górę
hiji - łokieć
ate -
oroshi hiji ate   oroshi - w dół
hiji - łokieć
ate -
haito uchi
(jodan / chudan / gedan)
  haito - kant dłoni wewnętrzny
uchi - uderzenie
hiraken tsuki
(jodan)
  hiraken -  półzaciśnięta pięść
tsuki - pchnięcie
hira ken mawashi uchi   hiraken -  półzaciśnięta pięść
mawashi - okrężnie
uchi - uderzenie
oya yubi ken
(jodan)
  pięść kciuka
toho uchi
(jodan)
  toho - ręka "hak"
uchi - uderzenie
keiko uchi   keiko - ręka "dziób ptaka"
uchi - uderzenie
<< anatomia         UDERZENIA         kopnięcia >>