Anatomia - japońskie nazwy części ciała używane w Karate Kyokushin

SEIKEN

TETTSUI

URAKEN

NIHON NUKITE

YOHON NUKITE

SHOTEI

HIJI

SHUTO

HIRAKEN

HAISHU

KOKEN

RYUTO KEN

NAKA YUBI IPPON KEN

OYA YUBI KEN

HAITO

TOHO

KEIKO

HIZA

SUNE

CHUSOKU

TEISOKU

HAISOKU

SOKUTO

KAKATO
<< pozycje         ANATOMIA         uderzenia >>